`Today is , with the UN calling on us all to act .
More and more of us in Wales are recycling, which helps keep resources in use and, importantly, out of our environment.
For information, advice & tips visit our website: walesrecycles.org.uk/

Mae'n Ddiwrnod Amgylchedd y Byd heddiw, mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw i ni actio am natur.
Mae mwy a mwy o bobl Cymru yn , mae hynny'n cadw deunydd wrth ddefnyddio ac, yn bwysig, allan o ein hamgylchedd.
Am wybodaeth, cyngor ac awgrymiadau, ewch i ein gwefan: walesrecycles.org.uk/cy

Remember to keep checking your local council’s website regularly for updates on types and frequencies of recycling and waste collections where you live – including what can and can’t be recycled: walesrecycles.org.uk/recycling

Cofiwch i gadw edrych ar wefan eich cyngor lleol yn rheolaidd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y mathau ac amlder casgliadau ailgylchu a gwastraff yn eich ardal ni – yn cynnwys yr eitemau y gellir eu hailgylchu a’r rhai na ellir eu hailgylchu: walesrecycles.org.uk/cy/casgli

Used disposable gloves, face masks and other PPE can’t be recycled.
Dispose of them safely in your general waste bin. Putting them in your recycling bin reduces the quality of and can put the health of workers that collect & sort recycling at risk.

Rhowch fenig, ffedogau a masgiau wyneb tafladwy ac offer amddiffynnol personol arall (“PPE”) yn eich bin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu, gan na ellir ailgylchu’r rhain ac efallai eu bod nhw wedi'u halogi.

Remember to keep checking your local council website for up to date information on waste and recycling services and collections in your area.
walesrecycles.org.uk/recycling

There are lots of ways that we can do our bit to help at the moment. One thing we can do is to keep on . It provides materials for essential packaging and products.

Mae llawer o fforddiai bod ni'n gallu gwneud ein rhan i helpu ar hyn o bryd. Un peth gallwn ni'n gwneud yw parhau'n ailgylchu. Mae e'n darparu deunydd i gynhyrchion hanfodol a phacio hanfodol.

Remember, if you’re self-isolating and feeling ill, double bag used tissues or cleaning cloths and set aside for at least 72 hours before they go into the external bin: walesrecycles.org.uk/waste-and

Cofiwch, os ydych chi’n hunanynysu ac yn teimlo’n wael, dylai’ch gwastraff personol (fel hancesi papur) gael eu bagio’n ddwbl a’u rhoi o’r neilltu am o leiaf 72 awr (3 diwrnod) cyn eu rhoi allan i’w casglu: walesrecycles.org.uk/cy/casgli

If your garden waste collection has been temporarily suspended, why not give a try?
We’ve got lots of tips on how to get started – even without a composting bin! walesrecycles.org.uk/news/2020

Os eich casgliad gwastraff yr ardd wedi cael ei chrogi am dro, pam lai ceisio compostio cartref?
Mae gyda ni llawer o awgrymiadau am sut i ddechrau - hyd yn oed heb bin compost!walesrecycles.org.uk/cy/news/2

Charity shops and clothing recycling banks are currently closed - please don’t leave clothing donations as they won’t be collected. Love Your Clothes has some helpful information on what to do with unwanted clothes for the moment.

Mae siopau elusen a banciau ailgylchu dillad yn ar gau ar hyn o bryd, peidiwch â rhoi rhoddai dillad achos fydden nhw dim yn cael eu casglu.
Mae gan Caru Eich Dillad gwybodaeth ddefnyddiol am beth i wneud gyda dillad sy'n ddigroeso am y tro: walesrecycles.org.uk/cy/caru-e

You might have seen that some Household Waste Centres will be re-opening soon.
Remember to check your local council website for information on visiting.
There may be some restrictions in place to ensure everyone’s safety, so please bear that in mind.

Mae'n bosib bod chi wedi clywed bydd rhai Canolfannau Ailgylchu'n agor cyn bo hir.
Cofiwch wirio gwefan eich cyngor lleol am wybodaeth am ymweld.
Gall fod cyfyngiadau i sicrhau eu bod yn gallu gweithredu'n ddiogel.

@TheBeastOfBaglan We have some general advice on our website here: walesrecycles.org.uk/what-to-d but you would need to check with each individual charity shop what they accept.

Show more
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!