Gair y Dydd: cymrwd calch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – cymrwd calch wedi'i ddefnyddio fan hyn i atgyweirio tŵr eglwys Llanfihangel-y-creuddyn.

Word of the Day: cymrwd calch 'lime mortar': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – used here to repair the tower of Llanfihangel-y-creuddyn's church ('cymrwd' being an old word of Celtic origin for 'mortar, cement').

Gair y Dydd: euron geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e – enw sy'n cyfleu'r lliw aur ond mae nifer o enwau eraill hefyd fel 'banadl Ffrainc' a 'meillion Sbaen'. Pa enw fyddwch chi'n ddefnyddio?

Word of the Day: euron 'laburnum': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e – a name that conveys the golden colour ('aur' = 'gold'), but there are also many other names such as 'banadl Ffrainc' ('French broom') and 'meillion Sbaen' ('Spanish clover').

Gair y Dydd: newyn geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?n – ar y diwrnod y mae
@LlGCymru
yn cynnal digwyddiad yn y Senedd i nodi gwaith y newyddiadurwr Gareth Jones yn datgelu'r newyn mawr yn Wcráin yn y 1930au.

Word of the Day: newyn 'hunger, starvation, famine': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?n – on the day the National Library of Wales hosts an event in the Senedd to mark the work of journalist Gareth Jones in uncovering the great famine (the 'Holodomor') in Ukraine in the 1930s.

Gair y Dydd: cyfrin geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Credid bod gan 'Doctor' John Harries, y dyn hysbys o Gwrtycadno, 'lyfr cyfrin' o swynion. Mae sawl llawysgrif ganddo yng nghasgliad LlGC. Bu farw ar y dyddiad hwn yn 1839.

Word of the Day: cyfrin 'secret, mysterious': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. 'Doctor' John Harries, the 'dyn hysbys' ('soothsayer') from Cwrtycadno, was thought to have a 'secret book' of spells. Several of his manuscripts are in the NLW's collection. He died on this date in 1839.

Gair y Dydd: merllys geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – un o lysiau'r gwanwyn sydd â nifer o enwau arno yn y Geiriadur.

Word of the Day: merllys 'asparagus': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – a spring vegetable which has many names in the Dictionary.

Gair y Dydd: Sistersiaid geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?S – ar y dyddiad hwn yn 1131 y sefydlwyd abaty cyntaf y Sistersiaid yng Nghymru, sef Abaty Tyndyrn.

Word of the Day: Sistersiaid 'Cistercians': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?S – on this date in 1131 the first Cistercian abbey in Wales, Tintern Abbey, was founded.

Gair y Dydd: irlas geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?i – braf iawn gweld lliw hyfryd dail irlas coed ffawydd eto eleni.

Word of the Day: irlas 'green, of the colour of fresh young grass or foliage, leafy, verdant': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?i – how pleasant to see the beautiful colour of verdant leaves again this year; from 'ir' ('verdant, fresh' - ultimately cognate with Eng. 'pure') and 'glas' ('blue or green').

Gair y Dydd: mis y gog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – hen enw ar fis Mai (neu fis Ebrill).

Word of the Day: mis y gog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – an old name for April or May (literally, 'the month of the cuckoo').

Gair y Dydd: streic geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. Ar 4 Mai 1926, dechreuodd streic gyffredinol ym Mhrydain a barodd naw diwrnod mewn ymgais i atal lleihau cyflogau a gwella amodau gwaith.

Word of the Day: streic 'strike (by workers)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. On 4 May 1926, a nine-day general strike in Britain began in an attempt to prevent wage reductions and improve working conditions.

Gair y Dydd: Maciafeliaeth geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?M. Ar y dyddiad hwn yn 1469 y ganwyd Niccolò Machiavelli sydd â'i enw'n dal yn adnabyddus oherwydd ei syniadau am egwyddorion gwleidyddiaeth.

Word of the Day: Maciafeliaeth 'Machiavell(ian)ism': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?M. It was on this day in 1469 that Niccolò Machiavelli was born whose name is still known for his ideas on the principles of politics.

Gair y Dydd: Sardiniaidd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?S. Mae'n ddiwrnod cenedlaethol Sardinia heddiw.

Word of the Day: Sardiniaidd 'Sardinian (adj.)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?S. It is Sardinia's national day today.

Gair y Dydd: machlud geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m. Machlud y Mynachlogydd a Machlud yr Oesoedd Canol oedd teitlau dau o lyfrau W. Ambrose Bebb a fu farw ar y dyddiad hwn yn 1955.

Word of the Day: machlud 'to set (of the sun, &c.), go down; fig. wane, come to an end, cease': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m. Occurring in the titles of two books by W. Ambrose Bebb (who 'read' for GPC) who died on this day in 1955. (from 'ymachudd' from 'acludd' 'to hide (oneself)', from Latin 'occlūdō'

Gair y Dydd: tegwch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?t. Yn ogystal â 'thywydd braf', mae hefyd yn golygu 'harddwch' a 'chyfiawnder'.

Word of the Day: tegwch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?t. As well as meaning 'fine weather' 'tegwch' can also mean 'beauty' and 'fairness' (from the adjective 'teg' ('fair, fine; equitable').

Gair y Dydd: peraroglaidd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – am arogl hyfryd rhai o flodau'r gwanwyn, fel y lelog hwn.

Word of the Day: peraroglaidd 'sweet-scented, sweet-smelling, fragrant': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – of the lovely fragrance of some spring flowers, like this lilac ('lelog' in ).

Gair y Dydd: dyneiddiwch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d. Erthygl newydd! Amserol a phriodol yw'r dyfyniad hwn o'r Cardiff Times yn 1904 'Gwnawn ninau’n goreu mewn hawddgarwch ... / I ethol dyneiddiwch; / Llunio hedd a llonyddwch'.

Word of the Day: dyneiddiwch 'humanism, humaneness, humanity': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d. Another new entry! See the timely and apposite quote from the Cardiff Times in 1904 about 'Llunio hedd a llonyddwch' ('creating peace and tranquility').

Gair y Dydd: cowpog, sef enw ar frech y fuwch, a'r brechlyn rhag y frech wen geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c, ynghyd â buchfrech a bufrech, geiriau newydd eu cyhoeddi yn GPC. Daw'r gair Saesneg vaccine o'r Lladin vaccinus, sef 'yn deillio o fuwch'.

Word of the Day: cowpog 'cowpox; cowpox vaccine': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c, together with 'buchfrech' a 'bufrech', new entries recently published in GPC. The English word 'vaccine' comes from Latin 'vaccinus', 'of or relating to cows'.

Gair y Dydd: llythrennog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l. Ar y dyddiad hwn yn 1761 y bu farw Griffith Jones, Llanddowror. O ganlyniad i'w ysgolion cylchynol ef, Cymru oedd un o'r gwledydd mwyaf llythrennog yn Ewrop erbyn diwedd y ddeunawfed ganrif.

Word of the Day: llythrennog 'literate': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l. On this date in 1761 Griffith Jones of Llanddowror died. As a result of his circulating schools, Wales was one of the most literate countries in Europe by the end of the 18th century.

Gair y Dydd: llysiau Llywelyn: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – un o nifer o enwau ar y blodyn hwn ac enw sydd â chysylltiad arbennig ag Ebrill 7fed.

Word of the Day: llysiau Llywelyn 'speedwell, various species of Veronica': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – one of several names for this flower and a name especially associated with April 7th.

Gair y Dydd: craf geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – sef garlleg gwyllt. Eitem ddiddorol amdano ar raglen Aled Hughes bore ddoe. bbc.co.uk/sounds/play/m00162rh

Word of the Day: craf ‘wild garlic’: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – from an old Celtic word ultimately of the same origin as 'rams', 'rames', or 'ramsons' in English, also preserved in the name of the Italian town Cremona.

Gair y Dydd: glais geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – enw anghyfarwydd ar nant neu ffrwd, ond mae'n digwydd mewn enwau lleoedd fel Y Glais ger Abertawe ac fel rhan o nifer o enwau lleoedd eraill, fel Penglais a Bronglais yn Aberystwyth, mae'n debyg.

Word of the Day: glais 'stream, rivulet': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – an unfamiliar name, it occurs in place names such as Y Glais near Swansea and as part of many other place-names, including, probably, Penglais and Bronglais in Aberystwyth.

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!