Show newer

Coxcomb

torri’r crib coc oen sy'n hynod anodd
cyfaint ei draha amhosib ei adrodd
coeglyd a brolgar
cyfrwys, dialgar
mae e'n llawer gwaith gwaeth na dannodd

humbling a dickhead is surprisingly difficult
the amount of his arrogance impossible to report
mouthy and boastful
cunning, vengeful.
He s many times worse than toothache

Yn benben

Ewch ymlaen - rhowch ochr y pen ar angel
a chanfod na allir byth ei ddymchwel
'fallai fydd ei ateb yn briodol
a llawer llai nag addfwynol
felly ble yn union fyddwch chi’n ymochel?

At loggerheads

Go on then – headbut an angel
and discover he can never be overturned.
perhaps his response will be appropriate
and a lot less than benign
so where exactly are you going to shelter?

on a lighter note

The father of pies

Heb Adda fyddai dim si am darten ‘falau
felly, daeth rodd da o’i ddiffyg moesau.
wrth cafodd ddantaith ei ddyrchafu
dylai deimlad diolch codi
fel afal breuant amlwg yn ein gwyddfau

Without Adam there wouldn t be a whisper about apple tarts
so, a good gift came from his lack of morals.
As the delicacy is elevated
a feeling of thanks should rise
as an obvious Adams apple in our throats

Rhwng cŵn a brain

efallai ryn ni, heb wybod, i gyd ar y traeth
a byw hanner gobaith, hanner artaith
cwn y dyfroedd, brain y fflamau
yn rhuo. brathu a phigo ein sodlau.
bydd pob dewis anochel o’i le ysywaeth

Between a rock and a very, very hard place

perhaps we are - without knowing - all on the beach
and live half hoping, half tortured
the dogs of the waters, the ravens of the flames
roaring, biting and pricking our heels.
Every unavoidable choice wrong, worse luck

daw’r dydd fydd gwibfaen di-ymro
ddim yn slofi ei bygwth amdro
drwy’r ddrysfa gofod -
ein gadael heb gofnod -
arabedd dihysbydd y cread yn taro

the day is coming when an unswerving meteor
will not slow its rotating threat
through the maze of space -
leaving us with no record -
the inexhaustible wit of creation striking

Sul y Cofio.

mae'r gwleidyddion yn heidio - heb haeddu
y fraint leia' o'r rhai lladdwyd yn fagddu
ymysg tywyllwch braw
a drewdod taglyd baw.
i'r brain du 'na mae'n gyfle eu hunain hysbysebu

Remembrance Sunday.

Politicians flock – wthout deserving
the slightest honour of those killed in pitchblack
amongst the darkeness of fear
and the choking stink of shit

pan af i ati chwilio am fargen,
pethach twp sy heb eu hangen
ac mae'r pris yn iawn
byrlymaf â chyffro clown
fel petai geir fy nharo gan fellten

when I go at it looking for a bargain –
stupid unnecessary little things -
and the price is right
I fizz with a clowns’ excitment
as if I m struck by lightning

Silly cones

Yr impiadau cythreuliaidd hollol ddigywilydd
yn corcio drwy’r nos yn gorfoddelus gyda’n gilydd.
pob un yn fwy na natur
ond llai na ffynnon cysur.
Daeth ohonyn nhw dim ond gwich a swnio fel cerydd

the devilish wholely shameless implants
bounce jubilantly together through the night
each one more than nature
but less than a source of comfort.
nothing comes from them but a squeak that sounds like scolding

Reasons to be cheerful

daw’r dydd fydd heb ei yfory
eiliad heb ail, anadl heb anadlu -
sut bydd fagddu an-fod
ysblennydd neu ddi-nod? -
pan gaiff eich bodolaeth ei chwalu.

the day without its tomorrow is coming
a second without a second, breath without breathing -
what will utter darkness of not being be like
magnificent or pointless? –
when your existence is dissolved

gwahoddwyd blaidd i chwarae bingo
â'r addewid antur aeth e’n gobeithio
er bod yn arbennig o glyfar
roedd y creadur hefyd yn fyddar
felly, andros ei syndod cael blingo

a wolf was invited to play bingo
with the promise of adventure he went hoping.
although especially clever
the creature was also deaf
so, great was his surprise to get skinned

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!