Show newer

Baa ddoniaith

doethineb y ddafad a’r ffraethineb ei thafod
gwelir nawr gan lawer fel pwnc losg trafod
yr un o’i phraidd
i ddianc o’r blaidd
gan seboni yn huawdl, mae hi’n rhyfeddod

the wisdom of a sheep and the wit of her tongue
is seen now by many as a burning issue for discussion
the one form her flock
to escape from the wolf
by eloquently soft soaping, she’s a wonder

Crying out loud

pan ddelo gwsg daw'r llafn hunllef
ag eich hun ar ffo dros dirwedd dioddef.
awch ofnau'r nos
sy'n wir ddi-os
i chi'n eich tŷ, yn bell o'ch cartref

when sleep may come, the nightmares’ blade will come
with your Self fleeing across a landscape of suffering.
the sharpness of nights’ fears
are undoubtedly real
to you in your house, far from your home

Bigging it up

ar ei brest sydd ffrwydrad o fronnau
pwysig i un yn frwd creu dylanwadau
a chodi arian o’i hased -
rhwydd ei dynwared -
ond mae hi’n gefnog ar sail maint ei ffolennau

on her chest is an explosion of breasts
important to one who is eager to influence
and raise money from her asset -
easy to mock -
but she’s wealthy on the basis of her buttocks

Dyma dymer ar yr anner yna

Taerodd y fuwch wrth frefu’n dorcalonnus
‘sdim bai na rheswm arna’ i deimlo’n gywilyddus
roedd y ffermwr drws nesaf
fy nwyn a chwant gwaethaf
nawr gweiddiff fy ngwaed am gosb fwyaf poenus

there’s a temper on that heifer

he cow insisted while mooing brokenheartedly
‘there is no blame or reason for me to feel guilty
the next door farmer
stole me with the worst desire.
now my blood shouts for the most painful punishment
theguardian.com/uk-news/2020/f

out of breath

ai anadl olaf piau’r ystyr mwyaf
neu sy dim ond awel ddibwys, y lleiaf.
pa bynnag maint yr awydd
am dal at fywyd cyfarwydd
amgylchiadau ac amser sy yn y diwedd y trechaf

is it the last breath has the greatest meaning
or is it nothing but a trivial breeze, the least.
however great the desire
to hold onto a familiar life
circumstances and time ultimately prevail

Lawr lwytho llusgiaid

bu madfall yn gwylltio yn greulon
ond doedd poethder ei dicter yn ddigon
am ei meirioli / i gadarnhau ei bodoli
wrth iddi’n cwympo o’r goeden yn wangalon

Downloading reptiles

the lizard was cruelly annoyed
but the heat of her anger wasn t enough
for her thawing / to confrm her existance
as she fell dispirited from the tree

theguardian.com/us-news/2020/j

Chips off the old block

aeth fagaid creision am dro i'r cefn gwlad
amcan yr ymdrech oedd ymweld â'u hen dad
â' gryn dipyn o gwyno
am ei falchder bod yn dato
gwreiddiau gwerinol ond llond croen sarhad

a bagful of crisps went for a trip in the country
the object of the effort was to visit their old dad
with a fair bit of complaining
about his pride of being a potato
humble roots but a skinful of insult.

Sensible ? A testicle ??

doedd byth yn hanes y byd caill synhwyrol
pob tro mae arni eisiau bod yn gymdeithasol
pan dwysau’r pwys ei phaill
mae rhywbeth ar y gweill
yn achosi pob math cyffro adfywiol, affwysol

there has never been in the history of the world a sensible testicle
every time it has a need to be sociable
when the pressure of its pollen increases
there’s something on the go
causuing all sorts of energising, terrible excitement

Cnoi cnau

fuodd mam Caliban ymddiddori yn ganibaliaeth?
Neu ar hap oedd ei enwi a naws ei fagwraeth?
Ysodd hi bron bob bwydydd
a cheisio bodloni chwant beunydd
ond cnoi cnau oedd ei hoff brofiad o holl luniaeth

Gnawing nuts

did Calibans’ mother interest herself in cannibalism?
Or was his naming and nature of his upbringing by chance?
She devoured every foodstuff
and tried to satisfy daily desire
but gnawing nuts was her favourite experience of all refreshments

Yr iâr ia

yr iâr oedd yn oer a rhewllyd ei phigiad
oerni ei llygaid yn achosi ataliad
roedd ei chlecs yn iasol
a chodi cryndod afreol
sy ‘n y lle iawn - oergell archfarchnad

the ice chicken

the chicken that was cold with a freezing peck -
the coldness of her eys causing obstruction
her gossip was chilling
and raised uncontrollable shaking -
is now in the right palce – a supermarket freezer

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!