Show more

Os dych chi'n cael llawer o roliau toiled i ryw reswm beth bynnag, cofiwch fod y tiwbiau cardbord o'r canol yn gallu cael ei ailgylchu.
Dysgwch fwy: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

may be unlucky for some but we're lucky here in Wales.
Food waste is collected for recycling every week all across Wales making it the cleanest, most hygienic way to dispose of it.
No wonder 90% of us are now recycling our food waste.
Find out more: walesrecycles.org.uk/food

Mae dydd Gwener y 13eg yn anlwcus ond rydym yn lwcus yn Ngymru!
Caiff gwastraff bwyd ei gasglu ar gyfer ei ailgylchu bob wythnos ledled Cymru, sy’n golygu mai dyma’r ffordd lanaf, fwyaf hylan o gael gwared â gwastraff bwyd.
Does dim rhyfedd bod 90% ohonom yn ei ailgylchu bellach.
Dysgwch fwy: walesrecycles.org.uk/cy/bwyd

Did you know...Unopened, unused and out-of-date medicines can be returned to pharmacies for disposal?
Once medicines have left the pharmacy, they cannot be recycled or re-used by anyone else.
Visit our website for more tips: walesrecycles.org.uk

Oeddech chi’n gwybod…Gall meddyginiaeth sydd heb ei hagor, heb ei defnyddio neu sydd wedi dyddio gael ei dychwelyd i fferyllfeydd i’w gwaredu? Wedi i feddyginiaeth gael ei gadael yn y fferyllfa, ni ellir ei hailgylchu na’i hailddefnyddio gan unrhyw un arall.
Ewch i: cymruynailgylchu.org.uk am mwy o awgrymiadau .

Are you replacing your fridge, freezer, cooker, washing machine or dishwasher?
There are several ways you can dispose of your old one responsibly.
Find out here: walesrecycles.org.uk/what-to-d

Dych chi'n amnewid eich oergell, rhewgell, popty neu beiriant golchi?
Mae sawl ffordd i waredu'r hen beiriant yn gyfrifol.
Dysgwch fwy: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Mae llawer o sgwrs yn y cyfryngau heddiw am a , pa un bynnag, gallai'r plisg yn mynd yn eich cadi cegin am ailgylchu.
‘WY’ddoch chi fod 2/3 ohonom yng Nghymru bellach yn ailgylchu ein plisg wyau? Gwych!
Dysgwch fwy am ailgylchu bwyd yma: walesrecycles.org.uk/cy/bwyd

There's a lot of talk about vs in the media today, whichever you favour, remember you can put the shells in your kitchen caddy for .
Did you know that 2/3 of us in Wales are now recycling our egg-shells? Crackin'!
Find out more about food recycling at: walesrecycles.org.uk/food

Have you used our locator tool?
It's so handy if you need to know what you can in your local area!
Pop in your postcode here to check you're recycling all that you can: walesrecycles.org.uk/local-rec

Dych chi wedi defnyddio ein hofferyn lleolydd ?
Mae'n mor ddefnyddiol os angen arnoch chi wybod beth allech chi ailgylchu yn eich ardal chi.
Rhowch eich cod post yma i atgoffa eich hun: walesrecycles.org.uk/cy/lleoli

Pork? Steak & ale? Apple? Whatever your favourite pie is, if you have any left over, remember to either freeze it for another day or recycle it.
Visit: walesrecycles.org.uk/food
Did you know 90% of us in Wales now recycle our food waste?

Pa bastai yw'r hoff 'da chi? Pa un bynnag, os unrhyw fwyd dros ben gyda chi, cofiwch ailddefnyddio neu ailgylchu e.
Ewch i: walesrecycles.org.uk/cy/bwyd
A oeddech chi'n gwybod bod 90% ohonom yng Nghymru yn ailgylchu ein gwastraff bwyd nawr.

We will soon be launching a major new campaign and we are looking for young people, men and young families who are champions at recycling that we can interview for a case study. Maybe someone in your family recycles all they can, or maybe you have a relative or friend who are avid recyclers.
Please contact us if you would like to be involved: WalesRecycles@wrap.org.uk

Byddwn ni'n lansio ymgyrch newydd o bwys y mis nesa a rydym yn chwilio am bobl ifanc (18 i 24 oed), dynion a theuluoedd ifanc sy’n hyrwyddwyr ailgylchwyr y gallwn eu cyfweld ar gyfer astudiaeth achos. Efallai bod rhywun yn eich teulu'n ailgylchu popeth y gallant? Neu efallai mae gennych berthynas neu ffrind sy’n ailgylchwyr brwd? Cysylltwch â ni os hoffech chi gymryd rhan: WalesRecycles@wrap.org.uk

Fun fact: Recycling a caddy load of food waste could create enough electricity to toast 8 rounds of bread! Bring on the beans!
Discover what else you could power: walesrecycles.org.uk/food

Ffaith hwyl : Gall un blwch o wastraff bwyd gynhyrchu digon o drydan i dostio 8 rownd o fara! Gwych!
Dysgwch beth arall y gallech ei bweru: walesrecycles.org.uk/cy/bwyd

Will you be giving anything up for this year?
Why not try to give up putting anything in your residual bin for 40 days & 40 nights?
Enter your postcode into our recycling locator to discover how many things you can recycle at home: bit.ly/2ezPP5d

Show more
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!