Show more

With the 5 mile, stay local limit being lifted today & some outdoor attractions being allowed to re-open, you may be digging out your summer clothes. If you find that they no-longer fit, this is what you should do with them: walesrecycles.org.uk/what-to-d

Mae'r terfyn teithio 5 milltir wedi cael ei diweddu heddiw a bydd rhai atyniadau allanol yn cael ei ailagor. Efallai fydd eich dillad haf yn gallu cael ei ailddefnyddio ond, os dyn nhw ddim yw'n ffitio mwyach, dyma beth ddylech chi'n gwneud gyda nhw: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Some charity shops, reuse centres and recycling bring banks will be reopening soon, please familiarise yourself with this advice before you visit.

Bydd rhai siopau elusen, canolfannau ailddefnyddio a banciau ailgylchu yn ailagor yn fuan, os gwelwch yn dda darllenwch y cyngor cyn i chi ymweld.

More and more of us are recycling, but are we remembering every room?
Watch our video showing items that can be recycled from every room in your home to see if you're recycling all you can - those little extras add up to a big difference.

Mae mwy a mwy ohonom yn ond dyn ni'n cofio pob ystafell?
Gwyliwch ein fideo sy'n dangos eitemau bod gallu cael eu hailgylchu o bob ystafell yn eich cartref i ddarganfod os dych chi'n ailgylchu popeth bod chi'n gallu - mae'r pethau bach 'na yn gwneud gwahaniad mawr.

It's important to keep on as much as we can - it provides materials for essential packaging and products.
Visit: walesrecycles.org.uk/ for tips

Mae'n bwysig i barhau ailgylchu cymaint â phosib - mae'n darpari deunyddion am becynnau a chynhyrchion hanfodol.
Ewch i: cymruynailgylchu.org.uk am awgrymiadau

If you think you'd benefit from tips & tools to help you waste less food and save money whilst discovering amazing new recipes made out of leftovers, check out our sister campaign, Love Food Hate Waste: walesrecycles.org.uk/love-food

Os dych chi'n meddwl basech chi'n cael eich manteisio o offer ac awgrymiadau i helpu chi wastraffu lleiaf o fwyd ac arbed arian wrth ddarganfod rysetiau anhygoel newydd wedi gwneud gyda bwyd dros ben, ewch i ein hymgyrch chwaer, Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff: walesrecycles.org.uk/cy/hoffi-

Schools across Wales have opened their doors today but pupils are not yet back full-time.
If you're looking for something to keep your kids busy while they're at home, we have some recycling activities they may enjoy: walesrecycles.org.uk/food-recy

Mae ysgolion dros Gymru'n agori eu drysau heddiw ond dyw’r plant ddim yn ôl llawn-amser eto. Os dych chi'n chwilio am rywbeth y gallent ei wneud cartref, mae gyda ni rhai gweithgareddau ailgylchu: walesrecycles.org.uk/cy/dargan

"Welsh economy missing out on £850m from hoarded old electrical items, research shows" itv.com/news/wales/2020-06-24/

If you're unsure about what you can do with your old electronic items, check out the advice on our website here: walesrecycles.org.uk/what-to-d

"Welsh economy missing out on £850m from hoarded old electrical items, research shows" itv.com/news/wales/2020-06-24/

Os dych chi'n ansicr am beth i wneud gyda'ch hen eitemau trydanol, darllenwch y cyngor ar ein gwefan yma: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Remember to keep checking your local council website for up to date information on waste and recycling services and collections in your area.
walesrecycles.org.uk/recycling

Cofiwch barhau wirio gwefan eich cyngor lleol am wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau a chasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn eich ardal chi.
walesrecycles.org.uk/cy/ailgyl

Teabags, peelings, eggshells, coffee grounds... they can all go in your kitchen caddy (or compost bin if you have one).
We've got lots of top tips here: walesrecycles.org.uk/what-to-d but it's worth checking in with your local council for the most up-to-date information on collections.

Gallai bagiau te, pilion, hadau a chalonnau ffrwythau a llysiau a mâl coffi i gyd yn mynd yn eich cadi cegin am (neu eich bin compostio os un gyda chi).
Mae llawer o awgrymiadau yma: walesrecycles.org.uk/cy/what-t ond mae'n werth gwyro gan eich awdurdod lleol am wybodaeth ddiweddaraf.

According to this research, more of us are more things during lockdown: itv.com/news/central/2020-06-1
Simple things like rinsing items out and making sure you know what and how to recycle in your area make a difference!
Thanks for recycling, let's keep it up.

Yn ôl i'r ymchwil 'ma, mae mwy ohonom yn mwy o bethau yn ystod y cloi mawr: itv.com/news/central/2020-06-1
Mae pethau syml fel rinsio eitemau a gwneud yn siŵr bod ni'n gwybod beth a sut i ailgylchu yn ein hardal ni yn gwneud gwahaniaeth!
Diolch am ailgylchu. Gadewch i ni barhau.

Show more
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!