Heddiw, aethon am dro ar hyd llwybr sy'n newydd i ni. Mae 'na lwybr caniataol eitha’ newydd sy'n mynd i Lyn Cynwch. Felly, aeth fy ngŵr a fi i drio fo. Roedd y llwybr yn serth, ond roedd y golygfeydd yn odidog. / Today, we went for a walk along a path that is new to us. There is a fairly new permitted route that goes to Lyn Cynwch. So, my husband and I went to try it. The path was steep, but the views were magnificent.

Rhif 31 allan o 52. Mwy na hanner ffordd trwy'r flwyddyn. Y thema wythnos 'ma oedd "wy". Dw i'n licio'r wyau sy'n cael eu gwerthu yn Eurospar. Maen nhw'n wyau maes lleol. / Number 31 out of 52. More than halfway through the year. The theme this week was "egg". I like the eggs sold at Eurospar. They are local free range eggs.

Margaret boosted

Taking care of myself doesn't mean 'me first.' It means 'me, too.” ~ L.R. Knost

Heddiw es i allan i'r ardd i dynnu mwyar. Mae 'na lawer o fieri yn ein gardd gefn, ond o leia’ mi fedra i wneud pasteiod efo'r ffrwyth. / Today I went out to the garden to pick berries. There are a lot of brambles in our back garden, but at least I can make pies with the fruit.

Dydy'r tywydd ddim yn rhy boeth yma ar hyn o bryd. Ond bydd hi'n dwym iawn wythnos nesa', yn ôl y rhagolygon. Bydda i'n cuddio yn y tŷ dw i'n meddwl. / The weather is not too hot here at the moment. But it will be very hot next week, according to the forecast. I'll hide in the house I think.

Bore 'ma es i i'r caffi i gyfarfod ychydig o ffrindiau. Bob dydd Mercher dan ni'n cael sgwrs yn Gymraeg. Oherwydd coronafeirws, ar hyn o bryd dan ni'n cyfarfod wyneb yn wyneb bob yn ail wythnos ac ar Zoom yr wythnosau eraill felly mae pawb yn teimlo'n gyfforddus./This morning I went to the café to meet a few friends. Every Wednesday we have a conversation in Welsh. Due to covid, we are currently meeting face to face alternate weeks and on Zoom the other weeks so everyone feels comfortable.

Fel arfer, dw i ddim yn postio fy nganlyniad Wordle, ond heddiw roedd o'n annisgwyl. / I don't usually post my Wordle result, but today it was unexpected!

Wordle 360 1/6

🟩🟩🟩🟩🟩

Dw i bron wedi gorffen torri'r holl laswellt yn yr ardd cefn. Dim ond un cornel ar ôl. Dw i byth yn gwneud "no mow May" eto! / I have almost finished cutting all the grass in the back garden. Only one corner left. I'm never doing "no mow May" again!

Dw i wedi dechrau chwarae Gairglo eto. Weithiau dw i'n dysgu geiriau newydd ond o'n i'n gwybod y gair heddiw yn barod./I've started playing Gairglo again. Sometimes I learn new words but I alreayd knew the word today.

Dydd Gwener, 3 Mehefin 2022 (rhif 143, 5/6)

⬜🟦🟦⬜⬜
⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟦🟦⬜⬜
🟦🟦🟦⬜⬜
🟦🟦🟦🟦🟦
hiriaith.cymru/gairglo via @hiriaith

Dw i'n gwneud her wyddor wythnosol ar Flickr. Dyma'r llun ar gyfer yr wythnos 'ma. "V is for Vase"./I do a weekly alphabet challenge on Flickr. Here is the picture for this week.

Dan ni'n cuddio rhag y jiwbilî dros y penwythnos. Diolch byth, does 'na ddim partïon yn ein tref. Byddwn ni'n gweithio ar ein prosiectau tan fydd Gŵyl y Bank drosodd./We're hiding from the jubilee over the weekend. Thankfully, there are no parties in our town. We will be working on our projects until the Bank Holiday is over.

Bydd y dosbarth Cymraeg yfory. Dw i'n fyfyrwraig dda. Dw i wedi gwneud fy ngwaith cartref yn barod. Weithiau dw i'n gwneud y gwaith cartref yn ystod brecwast! / It will be the Welsh class tomorrow. I'm a good student. I've done my homework already. Sometimes I do the homework during breakfast!

Bore 'ma es i am dro efo hen ffrind a'i gŵr . Arweiniodd fy ngŵr ni trwy'r goedwig dderw. Roedd blodau bach fel clychau gog a blodyn newydd i mi, gwlyddyn melyn Mair. / This morning I went for a walk with an old friend and her husband. My husband led us through the oak forest. There were small flowers like bluebells and flower new to me, yellow pimpernel.

Es i am dro pnawn 'ma i dynnu llun ar gyfer her ffotograffiaeth Flickr. Thema'r wythnos yma ydy "Craig". Yng nghoetir bach lleol, mae 'na graig fagnel, sef tyllau yn y graig sy'n cael eu llenwi efo powdr du i neud bang cryf fel tân gwyllt. / I went for a walk this afternoon to take a photo for a Flickr photography challenge. This week's theme is "Rock". In a small local woodland, there is a rock cannon, ie holes in the rock that are filled with black powder to make a loud bang like fireworks.

Bore 'ma ro'n i yng nghaffi lleol am y sgwrs Cymraeg wythnosol. Roedd 'na 5 ohonon ni. Mae'n neis i weld pobl wyneb yn wyneb unwaith eto, ond dan ni cyfarfod ar Zoom bob yn ail wythnos achos does pawb ddim yn hapus i fod gyda'n gilydd oherwydd cofid. Dydy'r risg ddim wedi mynd eto. / This morning I was in a local café for the weekly Welsh chat. There were 5 of us. It's nice to see people face to face again, but we meet on Zoom every other week because not everyone is happy f2f because of covid.

Margaret boosted

Gadawais y baddon adar ar camera trwy'r dydd heddiw. Mae dipyn bach o ddŵr yn gallu gwneud lot o wahaniaeth.

I left the camera on the bird bath through the day today. A small amount of water can make a lot of difference.

Dw i wedi bod yn llwyddiannus! Dw i wedi gweu'r darn cyntaf o siwmper ar y peiriant gweu Sentro. Mae o'n lliwgar! Anwybyddu'r streipiau melyn. Dydyn nhw ddim rhan o'r siwmper. Maen nhw'n un ffordd i ddechrau a gorffen y gweu ar y peiriant. / I've been successful! I've knitted the first piece of jumper on the Sentro knitting machine. It's colourful! Ignore the yellow stripes. They are not part of the jumper. They are one way to start and finish the knitting on the machine.

Margaret boosted

Time to share some of my work I think. I make all kinds of needle felt and sculpture. From simple flowers to large rainbow roosters. Below 1. Rose bud broaches. 2. Needle cushion in a teacup. 3. 2D picture (an interpretation of the valley I live in) 3. Miniature duck wearing wellies (no one sane attempts duck feet that small using fluff!)

Mi wnes i ddechrau siwmper ar fy mheiriant gweu newydd. Mae o'n gyflymach na gweu gan law! / I started a jumper on my new knitting machine. It's faster than hand knitting!

Mae'r adar yn canu yn yr ardd. Dw i'n gwybod y deryn du, neu'r fwyalchen, ond dw i ddim yn adnabod yr adar eraill o'u caneuon. / The birds are singing in the garden. I know blackbirds, but I don't know the other birds from their songs.

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!