Gair y Dydd: brwysgedlys geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – enw arall ar goriander neu lysiau'r bara.

Word of the Day: brwysgedlys 'Coriander, Coriandrum sativum': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – another name for coriander (also 'llysiau'r bara').

Gair y Dydd: chwithig geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Mae'n digwydd yn enw Martha Plu Chwithig yn Llyfr Mawr y Plant - llyfr sy'n dal i apelio 90 mlynedd ar ôl ei gyhoeddi yn 1931 (gw. bbc.co.uk/cymrufyw/58550295 ).

Word of the Day: chwithig 'awkward': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. From 'chwith' ('left(-handed)' from which the meaning 'awkward' evolved. It occurs in the name Martha Plu Chwithig, a character in Llyfr Mawr y Plant – a popular children's book published 90 years ago.

Gair y Dydd: Brython geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?B. Ganwyd Hugh Evans, awdur Cwm Eithin, a sefydlodd Wasg y Brython yn Lerpwl, ar y dyddiad hwn yn 1854.

Word of the Day: Brython 'a Brython, a Briton': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?B. Hugh Evans, author of Cwm Eithin, who established Gwasg y Brython in Liverpool, was born on this day in 1854. See this newly revised entry in GPC.

Gair y Dydd: crabas geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Crabas, crabots neu beth fyddwch chi'n galw'r 'fale surion bach sy'n pingo ar y goeden hon?

Word of the Day: crabas ‘crab-apples’: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. There are many forms of this borrowing from Middle English 'crabbes': crabas, crabots, crabys, crobos, crobots.

Gair y Dydd: Cymreigiwr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – am William Morgan a'i gampwaith yn cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg erbyn 1588. Bu farw ar y dyddiad hwn yn 1604.

Word of the Day: Cymreigiwr 'one versed or skilled in Welsh, Welsh scholar; translator into Welsh': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – about William Morgan and his great achievement in translating the Bible into Welsh by 1588. He died on this day in 1604.

Gair y Dydd: pengoch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – gair disgrifiadol sydd hefyd wedi'i ddefnyddio mewn enwau personol fel Luned Bengoch, yn nofel Elizabeth Watkin-Jones, sy'n un o'r nofelau o'r gorffennol sydd wedi eu hailgyhoeddi yn ddiweddar.

Word of the Day: pengoch 'redhead': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – a descriptive word also used in personal names such as Luned Bengoch, in Elizabeth Watkin-Jones's novel, one of a number of novels from the past which have recently been reissued.

Gair y Dydd: pencawna geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p. Pwy sy'n gyfarwydd â'r gair hwn am 'segura'?

Word of the Day: pencawna geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p. Literally 'to gather the tops of reeds or stalks' but used figuratively for 'to idle or waste one’s time, loiter, ?muse'.

Gair y Dydd: cerddinen wen geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Un math, sef cerddinen wen y Fenai, wedi'i nodi fel coeden sydd mewn perygl o ddiflannu, fel nifer fawr o goed eraill ar draws y byd.

Gw./see: golwg.360.cymru/newyddion/cefn

Word of the Day: cerddinen wen 'white-beam tree': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. One type, from the Menai Straights (Menai Whitebeam), has been designated as being in danger of extinction, like so many other tree species around the world. (Photo: Robbie Blackhall-Miles)

Gair y Dydd: dioty geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d. Ar y dyddiad hwn yn 1881 y daeth y ddeddf i gau diotai (tafarnau) Cymru ar y Sul i rym. Dyma'r ddeddf gyntaf i ymwneud â Chymru'n unig ers Deddfau Uno 1536 a 1542.

Word of the Day: dioty 'an ale-house, public house': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d. On this day in 1881 the act closing public houses on Sundays came into force – the first act to apply to Wales alone since the 1536 and 1542 Acts of Union. (From 'diod' ('a drink') & 'tŷ' ('a house').

Gair y Dydd: afal cariad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – hen enw ar y tomato.

Word of the Day: afal cariad 'a tomato': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – an old name for the more usual modern word 'tomato' – literally 'a love apple', a calque on the older English term for a tomato (or earlier for an aubergine).

Gair y Dydd: hwylfyrddio geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – un o'r campau dŵr sydd wedi dod yn boblogaidd yn y blynyddoedd diwethaf.

Word of the Day: hwylfyrddio 'sailboarding': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – a water sport that is becoming increasingly popular. A verb from 'hwyl' ('a sail') and 'bwrdd' ('a board, table').

Gair y Dydd: grugog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – lliwiau hyfryd ar lethrau grugog yr adeg hon o'r flwyddyn ac mae'n digwydd hefyd mewn enwau lleoedd fel Rhosllannerchrugog.

Word of the Day: grugog 'abounding in heather': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – with beautiful colours on heathery slopes at this time of year. 'grugog' also occurs in place-names such as Rhosllannerchrugog ('rhos' = 'heath', 'llannerch' = 'clearing').

Gair y Dydd: haul dan ei gaerau geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h. Digwydd am fachlud haul yng ngeiriadur John Davies 1632. Ydy'r ymadrodd yn dal ar lafar yn y gogledd fel y nodir yn Welsh Vocabulary of the Bangor District?

Word of the Day: haul dan ei gaerau 'sunset (lit. the sun going under its ramparts)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h. This colourful expression is first recorded in in William Salesbury's New Testament of 1567, and was used colloquially in Arfon - is it still used?

Gair y Dydd: apostol geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. Câi Henry Richard o Dregaron, a fu farw ar y dyddiad hwn yn 1888, ei alw'n Apostol Heddwch.

Word of the Day: apostol 'an apostle, emissary, messenger, missionary': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. Henry Richard from Tregaron, who died on this day in 1888, was called 'Apostol Heddwch' ('heddwch' = 'peace').

Gair y Dydd: Gregoraidd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?G. Awst yw'r wythfed mis o’r flwyddyn yn y calendr Gregoraidd.

Word of the Day: Gregoraidd 'Gregorian': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?G. August is the eighth month of the year according to the Gregorian calendar.

Gair y Dydd: storws geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. Sgubo'r Storws oedd teitl un o gyfrolau barddoniaeth Dic Jones a fu farw ar y dyddiad hwn yn 2009.

Word of the Day: storws 'a storehouse': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. Sgubo'r Storws ('Brushing the Storehouse') was the title of a volume of poetry by poet Dic Jones who died on this day in 2009.

Gair y Dydd: sialc geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. Ar wahân i'r ystyr lythrennol, mae'r ymadrodd ‘colli sialcyn’ yn yr ystyr ‘colli mantais neu gyfle’ yn un diddorol.

Word of the Day: sialc 'chalk': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. ‘colli sialcyn’ ('to lose chalk') in the sense of losing an opportunity probably derives from the old alehouse or shopkeeper's practice of counting credit with chalk marks.

Gair y Dydd: mieri geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – lle mae'r mwyar duon fydd yn barod i'w casglu cyn hir yn tyfu.

Word of the Day: mieri 'blackberry bushes, brambles': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – which bear 'mwyar duon' ('blackberries') which will soon be ready to pick.

Gair y Dydd: myrtwydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – y goeden neu'r llwyn yn emyn adnabyddus Ann Griffiths, Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd. Fe'i claddwyd ar 12 Awst 1805 yn 29 oed.

Word of the Day: myrtwydd 'myrtles, myrtle trees': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – the trees or bushes in Ann Griffiths' well-known hymn, 'Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd'. She was buried on 12 August 1805 aged 29. See further: biography.wales/article/s-GRIF

Gair y Dydd: maendy geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – adeilad o gerrig a nifer o enghreifftiau ohono fel enw lle. (Llun: stadiwm Maendy, Caerdydd, tua 1960).

Word of the Day: maendy 'stone house or building': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – there are several examples of the word in South Wales place-names. (Picture: Maindy Stadium, Cardiff, about 1960).

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!