Gair y Dydd: yn ei gwrrwm geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – osgo gweddol gyffredin wrth weithio yn yr ardd.

Word of the Day: yn ei gwrrwm 'in a stooping position, bent double': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – A common posture when gardening.

Gair y Dydd: rhuddygl geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – llysieuyn tymhorol sydd â sawl enw. Beth fyddwch chi'n ddweud?

Word of the Day: rhuddygl 'a radish': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – this vegetable is now in season and has several names. This one may come from the older name 'rhadicl' (originally from Latin 'radix' 'root') under the influence of 'rhudd' ('red'), because of its colouration.

Gair y Dydd: cloer geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. Fyddwch chi'n defnyddio'r gair hwn?

Word of the Day: cloer 'cupboard, locker, box, chest': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. This word is from 'clo' ('a lock') with an abstract noun ending '-er'.

Gair y Dydd: cefnfor geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – ar Ddiwrnod Cefnforoedd y Byd y Cenhedloedd Unedig.

Word of the Day: cefnfor 'an ocean': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – on United Nations World Oceans Day (from cefn (in the sense of 'mid-, middle') + môr 'sea', cf. cefn gweilgi: 'mid-ocean')

Gair y Dydd: ffawydd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f – mae wedi bod yn bleser sylwi ar liw hyfryd dail ffawydd ffres yn ddiweddar.

Word of the Day: ffawydd 'beech-trees': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f – it's been a delight to see fresh green beech leaves recently. (From Latin fāgis+gwŷdd 'trees').

Gair y Dydd: Albaniaid geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. Yr Albaniaid fydd gwrthwynebwyr tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru mewn gêm gyfeillgar brynhawn yfory.

Word of the Day: Albaniaid 'Albanians': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. The Albanians will be the opponents of the national football team in a friendly match tomorrow afternoon.

Gair y Dydd: maerdy geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – 'maer'+'tŷ'. Hen ystyron ond yn fwy cyfarwydd nawr mewn enwau lleoedd fel Y Maerdy, Rhondda Cynon Taf.

Word of the Day: maerdy 'summer dwelling for the tending of cattle, dairy, dairy farm; farm-house; ?land supervised by a reeve or steward' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m - 'maer' ('steward')+'tŷ' ('house'). Old meanings but more familiar today in place-names such as Maerdy, Rhondda Cynon Taf.

Gair y Dydd: golden wen geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. Mae sawl enw arall gan hwn e.e. llygad llo mawr, llysiau'r Mai, ac ati. Beth fyddwch chi'n ei alw?

Word of the Day: golden wen 'Ox-eye Daisy, Chrysanthemum Leucanthemum': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g. There are several names for this flower, including 'llygad llo mawr', 'llysiau'r Mai', 'gold gwyn', 'llygad y dydd gwynion', 'llygad y dydd mawr', etc.

Gair y Dydd: deunodhttps://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?gpc036650 – am gân y gwcw.

Word of the Day: deunod 'two notes (esp. of the cuckoo); consisting of two notes': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g –am gân y gwcw.

Gair y Dydd: eurgylch: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e – tipyn o sôn wedi bod yr wythnos hon am gylch o gwmpas yr haul.

Word of the Day: eurgylch 'gold or golden circle, hoop, or ring, also fig.; halo, aureole': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?e – there's been some talk this week about a halo around the sun.

Gair y Dydd: amgylchedd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – mae'r enghraifft gynharaf yn dod o Lyfr y Psalmau . . . ar Fesur Cerdd gan Edmwnd Prys a gyhoeddwyd bedwar can mlynedd yn ôl yn 1621.

Word of the Day: amgylchedd 'environment': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – the earliest example in GPC comes from the Book of Psalms. . . put to music by Edmund Prys and published four hundred years ago in 1621.

Gair y Dydd: gwyn fy myd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g - fel yn nhelyneg Eifion Wyn i fis Mai. Gwn ei ddyfod, fis y mêl, / Gyda'i firi yn yr helyg, / Gyda'i flodau fel y barrug — / Gwyn fy myd bob tro y dêl.

Word of the Day: gwyn fy myd 'blessed am I' (lit. 'white/blessed (is) my world'): geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – as in Eifion Wyn's lyric poem to the month of May: Gwn ei ddyfod, fis y mêl, / Gyda'i firi yn yr helyg, / Gyda'i flodau fel y barrug — / Gwyn fy myd bob tro y dêl.

Gair y Dydd: Normaneg geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?N – un arall o ieithoedd lleiafrifol Ffrainc, ar wahân i'r Llydaweg, fydd yn dioddef oherwydd bod llywodraeth Ffrainc yn gwrthod cefnogi cyfraith i ddatblygu ieithoedd lleiafrifol.

golwg.360.cymru/newyddion/2052

Word of the Day: Normaneg 'Norman (language)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?N – another of France's minority languages, apart from Breton, that will suffer because the French government refuses to support a law to develop minority languages.

Gair y Dydd: Pentecost geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?P. Mae'n ddiddorol gweld mai enw arall ar Bentecost yr Iddewon yw Gŵyl yr Wythnosau a bod hynny'n cyd-fynd â'r Sulgwyn.

Word of the Day: Pentecost geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?P. It is interesting to note that the Jewish Week of Pentecost is also known as the Feast of Weeks which accords with Whitsun.

Gair y Dydd: Sul geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?S. Bydd eitem yn sôn am ganmlwyddiant y Geiriadur ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul y penwythnos hwn a nifer o staff y Ganolfan yn cyfrannu.

bbc.co.uk/programmes/m000wbss

Gair y Dydd: Sul 'Sunday': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?S. An item on the Dictionary's centenary will be broadcast on Sunday morning's Rhaglen Dewi Llwyd (in ). 'Sul' is from Latin '(dies) Sōlis' 'day of the Sun'.

Gair y Dydd: meuryn geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – enw barddol Robert John Rowlands, a anwyd ar y dyddiad hwn yn 1880 ac a fu farw yn 1967. Awdur a beirniad ymrysonau barddol y BBC a'i enw barddol wedi para fel teitl beirniad yr ymrysonau.

Word of the Day: meuryn geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – the bardic name of Robert John Rowlands, born on this day in 1880 (d. 1967). An author and an adjudicator of BBC bardic contests whose bardic name has persisted as the title of the adjudicator of such contests.

Gair y Dydd: cymer geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – gair sydd i'w weld yn aml mewn enwau lleoedd lle mae dwy neu ragor o afonydd yn cwrdd.

Word of the Day: cymer 'confluence': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – a word which often occurs in place-names where two or more rivers converge.

Gair y Dydd: gwreiddiau geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – dyna deitl un o gyfrolau barddoniaeth y bardd Gwenallt a anwyd ar y dyddiad hwn yn 1899.

Word of the Day: gwreiddiau 'roots': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – the title of a volume of poetry by Gwenallt, who was born on this day in 1899.

Mae Heledd Cynwal yn ymweld â’r Geiriadur yn ystod y rhaglen deledu hon a ddangoswyd ar S4C neithiwr. Gallwch ei gweld yma: bbc.co.uk/iplayer/episode/p09g (tua 32:10).

Heledd Cynwal visits the Dictionary during this TV programme shown on S4C last night. You can see it (with English subtitles if you wish) here: bbc.co.uk/iplayer/episode/p09g (about 32:10).

Gair y Dydd: botwm crys geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b. Mae hwn i'w weld yn amlwg ar y cloddiau y dyddiau hyn ac mae ganddo sawl enw. Pa un fyddwch chi'n ddefnyddio?

Word of the Day: botwm crys 'stitchwort (Stellaria holostea)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b. This is to be found on hedges at this time of year, with many different names in

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!