Fishy

mor dawel oedd yr hen eog
cysgod llyfn hyblyg diog
ond diflannid y bychain
yn sydyn heb sgrechain
Mae fe’n gwenu fel un sy’n euog

so quiet was the old salmon
a smooth flexible lazy shadow
but the little ones were disappeared
quickly, with no screams
he smiles like one who is guilty

Seeing stars
chredaf i ddim bod sêr dim ond serennu
sicr maen nhw i gyd raid barnu
ar y ddaear a’i mileindra
dynolryw a’i holl dwpdra
mae n amlwg , taw llawer achos synnu

I don t believe stars just twinkle
certain, they all have to judge
the earth and its savageness,
mankind and his stupidity.
its obvious there are many causes of surprise

Cardiff singer of the year

wrth wylio’r hen Llŷr yn cyfeilio
dwedodd gyfaill di Gymraeg gan amneidio
ysgafnder ei ddwylo
yn hudol a’m swyno
bydd y canwyr yn ddiolchgar, gobeithio

while watching old Llŷr accompanying
a Welsh-less friend while nodding said
‘the lightness of his hands
is magical and enchants me
the singers will be grateful, I hope’

no bones about it

roedd penglog benwag yn pwdu
cafodd ei chefnogwyr eu pydru
absenoldeb o fraich
oedd dipyn o faich
paid â sôn diffyg coes am gyflymu

the empty skull was sulking
his backers had been decomposed
the absence of an arm
was bit of a burden -
don’t talk about the lack of a leg for hurrying

University of Wales Trinity Saint David have revamped the page for their dictionary -

geiriadur.uwtsd.ac.uk/

and made it a lot less user friendly by forcing people to scroll endlessly to find the words they are looking for.
Did they jsut have a brain storm or is it a deliberate attempt to piss people off?

no bones about it

roedd penglog benwag yn pwdu
cafodd ei chefnogwyr eu pydru
absenoldeb o fraich
oedd dipyn o faich
paid â sôn diffyg coes am gyflymu

the empty skull was sulking
his backers had been decomposed
the absence of an arm
was bit of a burden -
don’t talk about the lack of a leg for hurrying

dydd y tadau
mae tadau’n haeddu eu sbwylio
yn lle bod y prif gocyn-hitio
â’u pocedi ddi-ben-draw,
amyneddgar ar y naw
dylai bod bosib maddau eu potsio

fathers day
dads deserve to be spoilt
instead of being the main scape goat
with an extremely patient
bottomless pocket
it should be possible to forgive his messing about

None so blind...

ar ôl pob sôn bu ei bechod
yn achosi pwt lleiaf o syndod
i ei gyfeillion i gyd
oedd ei wraig yn ddi-hid
ond ei fam sy’n ffyrnig eu gwrthod

according to every rumor his sins
caused almost no surprise
to all of his friends.
his wife easn’t bothered
but his mother rejects them ferociously

“Nodwedd hanfodol cenedl yw'r rheidrwydd bod sawl peth yn gyffredin i'w hunigolion. Ac mae'n rhaid iddi wedi anghofio llawer o bethau hefyd.” Yr athronydd Ffrengig Ernest Renan
“The essential characteristic of a nation is that its individuals must have many things in commonAnd must have forgotten many things as well.” French philosopher Ernest Renan

Gorffwys tragwyddol / Everest
dyna ni, dynolryw’n modfeddu tua’r dibyn
a chredu’n gyndyn bod bywyd yn ddiderfyn
mae’r chwardd hanes
yn llai na chynnes
yn dweud ‘ni’n i gyd parhau jest am dipyn’

there we are mankind inching towards the precipice
stubbornly believing tht life is without end
the laughter of history
is less than warm
saying ‘ we all continue just for a little while

y dyn yn ei arch ac anadlu
pia’r tuedd gwylltu a sgrechu.
dan bwys y ddaear -
pawb arall yn fyddar –
caiff ei ffawd ei sefydlu

the man in his coffin and breathing
possesses the tendency to panic and scream.
under weight of the earth –
everyone else deaf –
his fate is established

Show more
Tŵt

The social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!