Sul y Cofio.

mae'r gwleidyddion yn heidio - heb haeddu
y fraint leia' o'r rhai lladdwyd yn fagddu
ymysg tywyllwch braw
a drewdod taglyd baw.
i'r brain du 'na mae'n gyfle eu hunain hysbysebu

Remembrance Sunday.

Politicians flock – wthout deserving
the slightest honour of those killed in pitchblack
amongst the darkeness of fear
and the choking stink of shit

pan af i ati chwilio am fargen,
pethach twp sy heb eu hangen
ac mae'r pris yn iawn
byrlymaf â chyffro clown
fel petai geir fy nharo gan fellten

when I go at it looking for a bargain –
stupid unnecessary little things -
and the price is right
I fizz with a clowns’ excitment
as if I m struck by lightning

Silly cones

Yr impiadau cythreuliaidd hollol ddigywilydd
yn corcio drwy’r nos yn gorfoddelus gyda’n gilydd.
pob un yn fwy na natur
ond llai na ffynnon cysur.
Daeth ohonyn nhw dim ond gwich a swnio fel cerydd

the devilish wholely shameless implants
bounce jubilantly together through the night
each one more than nature
but less than a source of comfort.
nothing comes from them but a squeak that sounds like scolding

Reasons to be cheerful

daw’r dydd fydd heb ei yfory
eiliad heb ail, anadl heb anadlu -
sut bydd fagddu an-fod
ysblennydd neu ddi-nod? -
pan gaiff eich bodolaeth ei chwalu.

the day without its tomorrow is coming
a second without a second, breath without breathing -
what will utter darkness of not being be like
magnificent or pointless? –
when your existence is dissolved

gwahoddwyd blaidd i chwarae bingo
â'r addewid antur aeth e’n gobeithio
er bod yn arbennig o glyfar
roedd y creadur hefyd yn fyddar
felly, andros ei syndod cael blingo

a wolf was invited to play bingo
with the promise of adventure he went hoping.
although especially clever
the creature was also deaf
so, great was his surprise to get skinned

'sdim werth siarad â’r brechdanau
cafwyd eu rhybuddio gan eu mamau -
‘well aros fel sleisen
na chipir gan ddieithryn
a mynd â hwy i bwy a ŵyr pa fannau’

It’s not worth talking to the sandwiches
they were warned by their mothers -
‘It's best to stay as a slice
than be snatched by a stranger
that takes them to who knows where’

The White House press secretary, Stephanie Grisham, confirmed Trump’s response: “I worked with John Kelly, and he was totally unequipped to handle the genius of our great President.”27/10/2019

bedwar ban byd mae'n chwilmantan
tafod tanllyd ac wyneb fel taran
llifith llwyth melltith
mewn lle'r un fendith
heb feddwl - am eiliad - trwsio’i hunan

through the worlds 4 corners he rummages
a firey tongue and a face like thunder
a load of cursing flows
instead of a single blessing -
without thinking for a second of mending
himself

dydy'r byd yn troi ond crynu
a gwacter gofod yn dal at dynnu
dim byd a phopeth
i drefn ddidoreth
hyd fodolaeth sy’n tewi bodoli

the world doesn t turn but trembles
and the void of space keeps pulling
nothing and eveything
into disordered order
until existance ceases to exist

gofynnodd y gawres gegog am gwtsh
'wir, roedd profiad yn drwyadl o rwtsh.
heb reswm ‘dwi ddim yn cwyno
ond doedd ‘hawydd am addfwyno.
a theimlais grym ei chofleidiad fel pwtsh

the mouthy giantess asked for a hug
truly, the experience was total rubbish
wihtout a reason I don’t complain
but she had no desire to be nice
and I felt the force of her embrace as a putsch

Beth yw’r peth ‘na – melyn –‘chymod?
traeth - ar ôl trai - llaith – ‘na fe – tywod!
traed dan y tonnau
wyneb yn rhychau
wrth gaiff ei din ei gnoi gan grancod.

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!