Harddwch sy’n huno

Ai gwsg ai gynllun sy'n du ôl ei hamrannau
â phigogrwydd ei pherth yn llenwi ei meddyliau.
oes ei heisiau carwr?
neu byddai’n well garddwr
am dwtio a thocio, twrio trwy’r cloddiau?

Beauty that sleeps

Is it sleep or a plan that is behind her eyelids
with the prickliness of her thicket filling her thoughts.
does she need a lover?
or would a gardenerbe better
to tidy and trim,to burrow through hedges ?

mae'n od 'te fel 'da popeth amwyster
a ni'n dal i'r ofergoel parhauster
yn disgwyl am heddwch
mewn bydysawd o ddryswch
er gwaetha ein bondigrybwyll graffter

its odd innit – theres uncetainty with everything
and we hold onto the superstition of permanence
expecting peace
in a universe of confusion
despite our so called keeness

Mae’r amser wedi rhedeg allan
be’ yw’r rheswm ei holl sgrech a ffwdan?
oedd e’n gaeth dan glo?
ac aeth o’i go'
am ddiffyg digwyddiadau diddan?

Time has run out.
what s the reason for all its screams and fuss?
was it captive under lock and key?
and went mad
for lack of amusing events?

fe gafodd glatsien enfawr angheuol
ar hap - bron â hollol ddamweiniol
roedd ei ddewision yn chwithig;
a'i agwedd byth mor ystyfnig
ar ei beddfaen - 'Twpdra Tragwyddol'

he got a huge deadly slap
by chance - almost totally accidental
his choices were really dumb
his attitude always so stubborn
on his tombstone - 'Eternal Stupidity'

Gwleidyddion e.e. Trump& Johnson

fe blethodd gelwyddau heb faneg*
wrth wrthod trafferthu a moeseg
felly ei ddwylo yn lân,
myfïaeth fawr, calon mân
fe addasodd wead dau dafod i'r adeg

* lit. = without a glove

Politicians e.g. Trump & Johnson

he plaited lies bare-faced
while refusing to bother with morality
so his two hands were clean
massive ego, small heart
he adjusted the weaving of two tongues to suit the occasion

mae'n anodd am lwyth y morweision
deall holl ddiben creu creision
a'u barnu yn hallt.
fydden nhw crasach ar allt?
yn bell o'r effaith yr eigion?

it is difficult for the tribe of mermen to understand
the whole purpose of making crisps -
and judge them harshly.
would they be crisper on a hill?
far from the effect of the ocean?

byw hyd fy nhin ydy fy nhuedd
treulio 'mywyd gwneud pethau dinodedd.
aeth y dyfodol mor addawol
dan draed amser camarweiniol.
mae n bosib gwenu a cholli llonnedd

living half arsed is my tendency
spending my life doing insignificant things.
the so promising future went
under the feet of misleading time .
its possible to smile and lose happiness

nid ym mhob llwyn mae lwyn
onid maen nhw yn fwyn
does dim yr un pric
sy'n bodoli heb ric.
yng nghryndod y brigau mae'r swyn

not in every bush are there loins
unless the two are loving.
not a single stick
exists without a notch.
in the shaking of the twigs there's the charm

Cymru v. Awstralia

mae pwysau hen waed wedi codi
a'r henebyn ar fin atgyfodi -
ail-fyw gwefr ieuenctid,
morio mewn gwynfyd.
Ble mae slipars wedi cael eu dodi?

The old blood pressure has risen
and the monument almost resurrected -reliving the thrill of youth
carried away in bliss.
Where have (my) slippers been put?

the ambition to be a camels cushion
and chew its private parts
was never part of the plan –
they’re not delicacies –
and also the testicles are too high

'r uchelgais bod yn glustog i gamel
a chnoi ar ei aelodau dirgel
doedd erioed rhan o gynllun
dydyn nhw ddim yn amheuthun
a hefyd mae'r ceiliau'n rhy uchel

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!