Christmas traditions

gan ganu o amgylch y piano
fe wrthododd y soprano ildio
i roi siawns i'r tenor
ei geg barod yn agor
am fynegi ei farn wrth wylltio

while singing round the piano
the soprano refused to give way
to give the tenor a chance
his mouth ready and open
to exdpress his judgement while fuming

Sion Corn?
wrth agor y drws yn reit bwyllog
yn amau bod y boi 'na yn dwyllog
sach fawr ar ei gefn
anrhegion yn anhrefn
rhy hapus o'r hanner ’r henwr barfog

Santa Claws
opening the door really carefully
suspecting that bloke is deceiving
a big sack on his back
the presents untidy -
too hhapy by half the old beardy

mae'n ddiwrnod siwmperi Nadolig
dydd da am eich teimlo'n chwithig
gyda'ch brest yn amlwg
dan luwch, gelyn, iorwg
a'ch hunan-barch yn swil a chrynedig

its Xmas jumper day
a good day for feeling awkward
with your chest prominent
under snowdrift, holly, ivy
& your self respect shy and shrivelled

Ddaeth iddo ddim dewis doeth - byth

roedd e’n arfer hir chwit-chwatio
dros y pethach lleiaf heb gofio
angen gwneud rhywbeth
yn lle bod yn ddidoreth
cyn daeth y byd a’i frawd i’w golbio

A wise choice never came to him

he was long used to shilly-shallying
over the least little thing without remembering
the need to do something
instead of being shiftless
before the world and his brother came to clobber him

Y drycin Ceidwadwyr

deg y cant Ceidwadwyr sy ddim yn meddwl
bod yr hinsawdd anwadal yn newid o gwbl
a dyfnder eu deall
yn ymddangos yn angall
eu hymenyddiau a’r hin sy’n ddwmbwl-dambwl

Foul weather Conservatives

10% of Conservatives don’t think
that the insatable climate is changing at all
and the depth of their understanding
looks dumb
as their brains and the weather are in confusion
independent.co.uk/news/uk/poli

Cyngor oer

‘gwnewch y pethau bychain’ meddai Dewi
trochid mewn dwr oer cafodd ei bethau crebachu
hawddach ei ddweud
anoddach ei wneud
oherwydd y pethach ‘na sy’n ddirifedi

Cold counsel

‘do the little things’ said Dewi -
soaked in cold water his bits were shrivelled.
easier to say
harder to do
because these little things are innumerable

Angen angau amgen

weithiau mae’r cysur angau fel carthen
mor meddal â murmur o galon colomen
ambell waith ingol
cyn hun sy’n absennol
a’r düwch yn dileu pob un creithen

the need for better death

sometimes the comfort of death is like a blanket
as soft as the murmur from a doves’ heart.
Sometimes agonizing
before self is absent
and the darkness erases every single scar

Bedd beirdd

Cwrddais â bardd hanner llwch ond llesmeiriol
ar silff llyfrgell llond sisial o'r gorffennol
sychwyd ei dafod gan amser
gyda’i yrfa heb siawns adfer
bydd ei ddyfodol yn llawer llai nac addawol

Entomed*

I met a poet – half-dust - but enchanting
on a shelf in a library full of whispers of the past.
His tongue was dried by time
with his career no chance of revival
his future will be a lot less than promising
*pun – just saying

Adar heb eu disgwyl

yr alarch du, yr aderyn drycin cyfoesol
‘deryn newydd sy'n sgleinio yn fygythiol
daroganith terfysgoedd / byd eang am hydoedd.
tybed bydd pwys ei ormes yn llethol

Unexpected birds

the black swan, the bird of ill omen nowadays
a new bird that glitters threateningly
fortelling commotions
worldwide, long lasting
I wonder if the weight of his opppression will be
overwhelming

corporatefinanceinstitute.com/

A hard rock face

ymddwynodd hi bwy a bod rhag pechu
ond yn wir, bu neb yn sylweddoli
y bwrlwm mewnol dicter
yn erydu ithfaen ei fwynder
rhy anodd iddi ddweud ‘twll - paid â malu cachu’

she behaved constanly to avoid offending
but really. nobody noticed
the bubbling internal anger
eroding the granite of her niceness.
Too difficult for her to say ‘arse, stop talking crap’

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!