Ddaeth iddo ddim dewis doeth - byth

roedd e’n arfer hir chwit-chwatio
dros y pethach lleiaf heb gofio
angen gwneud rhywbeth
yn lle bod yn ddidoreth
cyn daeth y byd a’i frawd i’w golbio

A wise choice never came to him

he was long used to shilly-shallying
over the least little thing without remembering
the need to do something
instead of being shiftless
before the world and his brother came to clobber him

Y drycin Ceidwadwyr

deg y cant Ceidwadwyr sy ddim yn meddwl
bod yr hinsawdd anwadal yn newid o gwbl
a dyfnder eu deall
yn ymddangos yn angall
eu hymenyddiau a’r hin sy’n ddwmbwl-dambwl

Foul weather Conservatives

10% of Conservatives don’t think
that the insatable climate is changing at all
and the depth of their understanding
looks dumb
as their brains and the weather are in confusion
independent.co.uk/news/uk/poli

Cyngor oer

‘gwnewch y pethau bychain’ meddai Dewi
trochid mewn dwr oer cafodd ei bethau crebachu
hawddach ei ddweud
anoddach ei wneud
oherwydd y pethach ‘na sy’n ddirifedi

Cold counsel

‘do the little things’ said Dewi -
soaked in cold water his bits were shrivelled.
easier to say
harder to do
because these little things are innumerable

Angen angau amgen

weithiau mae’r cysur angau fel carthen
mor meddal â murmur o galon colomen
ambell waith ingol
cyn hun sy’n absennol
a’r düwch yn dileu pob un creithen

the need for better death

sometimes the comfort of death is like a blanket
as soft as the murmur from a doves’ heart.
Sometimes agonizing
before self is absent
and the darkness erases every single scar

Bedd beirdd

Cwrddais â bardd hanner llwch ond llesmeiriol
ar silff llyfrgell llond sisial o'r gorffennol
sychwyd ei dafod gan amser
gyda’i yrfa heb siawns adfer
bydd ei ddyfodol yn llawer llai nac addawol

Entomed*

I met a poet – half-dust - but enchanting
on a shelf in a library full of whispers of the past.
His tongue was dried by time
with his career no chance of revival
his future will be a lot less than promising
*pun – just saying

Adar heb eu disgwyl

yr alarch du, yr aderyn drycin cyfoesol
‘deryn newydd sy'n sgleinio yn fygythiol
daroganith terfysgoedd / byd eang am hydoedd.
tybed bydd pwys ei ormes yn llethol

Unexpected birds

the black swan, the bird of ill omen nowadays
a new bird that glitters threateningly
fortelling commotions
worldwide, long lasting
I wonder if the weight of his opppression will be
overwhelming

corporatefinanceinstitute.com/

A hard rock face

ymddwynodd hi bwy a bod rhag pechu
ond yn wir, bu neb yn sylweddoli
y bwrlwm mewnol dicter
yn erydu ithfaen ei fwynder
rhy anodd iddi ddweud ‘twll - paid â malu cachu’

she behaved constanly to avoid offending
but really. nobody noticed
the bubbling internal anger
eroding the granite of her niceness.
Too difficult for her to say ‘arse, stop talking crap’

Baa ddoniaith

doethineb y ddafad a’r ffraethineb ei thafod
gwelir nawr gan lawer fel pwnc losg trafod
yr un o’i phraidd
i ddianc o’r blaidd
gan seboni yn huawdl, mae hi’n rhyfeddod

the wisdom of a sheep and the wit of her tongue
is seen now by many as a burning issue for discussion
the one form her flock
to escape from the wolf
by eloquently soft soaping, she’s a wonder

Crying out loud

pan ddelo gwsg daw'r llafn hunllef
ag eich hun ar ffo dros dirwedd dioddef.
awch ofnau'r nos
sy'n wir ddi-os
i chi'n eich tŷ, yn bell o'ch cartref

when sleep may come, the nightmares’ blade will come
with your Self fleeing across a landscape of suffering.
the sharpness of nights’ fears
are undoubtedly real
to you in your house, far from your home

Bigging it up

ar ei brest sydd ffrwydrad o fronnau
pwysig i un yn frwd creu dylanwadau
a chodi arian o’i hased -
rhwydd ei dynwared -
ond mae hi’n gefnog ar sail maint ei ffolennau

on her chest is an explosion of breasts
important to one who is eager to influence
and raise money from her asset -
easy to mock -
but she’s wealthy on the basis of her buttocks

Show more
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!