Bluestone National Park Resort are backing our Mighty Mission to get Wales to No.1 in the world at recycling by giving you the chance of winning a staycation for four people at their amazing national park resort in beautiful Pembrokeshire.

Sound appealing? Find out how to enter here: walesrecycles.org.uk/mighty-recycler-competition

Mae Bluestone National Park Resort yn cefnogi ein Hymgyrch Gwych i gael Cymru i’r brig ar restr ailgylchwyr gorau’r byd, trwy roi'r cyfle i chi ennill gwyliau penwythnos i bedwar o bobl.

Gwybodaeth yma am sut i gymryd rhan: walesrecycles.org.uk/cy/cystad

Some councils can collect used batteries as part of their household collection service but in most areas you will need to take them to a recycling centre or a collection point in a supermarket or DIY centre.
Check if you can recycle batteries at home: bit.ly/2ZNtw24

Mae rhai cynghorau’n casglu batris fel rhan o’ch gwasanaeth casglu gwastraff y cartref ond, yn y rhan fwyaf o ardaloedd, bydd angen i chi fynd â nhw i ganolfan ailgylchu neu fan casglu mewn siop.
Gwiriwch ble gallu chi hailgylchu batris ger i chi: bit.ly/2ZR1q69

With the sun out this week, many of us are tidying up our gardens, remember you can recycle all of those grass, tree, hedge, bush and flower clippings: walesrecycles.org.uk/what-to-d

Gyda'r tywydd heulog yr wythnos 'ma, mae llawer ohonom yn tacluso ein gerddi, cofiwch, gallai'r toriadau glaswellt a phlanhigion yn cael eu hailgylchu: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Today is , what are your favourites?
You'll not be surprised to learn that our favourites are 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ♻️.
With more & more people in Wales recycling, we'd also like to add 👍 😀 .
walesrecycles.org.uk/

Mae'n Ddiwrnod Emoji y Byd heddiw, pa un ydy'r hoff gyda chi?
Does dim syndod bod y hoff gyda ni yw 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ♻️.
Gyda mwy a mwy o bobl yng Nghymru yn ailgylchu, basen ni'n dewis 👍 😀 hefyd.
cymruynailgylchu.org.uk

Remember when we all used to return our glass milk bottles to the milkman?
Many of us now get our milk from the supermarket in plastic containers but these needn't go to waste after the milk is gone, they can be in your household collection: walesrecycles.org.uk/what-to-d

Dych chi'n cofio pan o'n ni'n dychwelyd ein poteli llaeth gwydr i'r dyn llaeth?
Y rhan fwyaf ohonom yn cael ein llaeth mewn poteli plastig nawr ond does dim angen arnyn nhw fynd i wastraff, gallent nhw gael eu mewn eich casgliad cartref: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Did you know...cardboard left out in the rain can't be - damp causes mould to form, making it too low quality to be reproduced.
: flattening cardboard packaging can save up to 1/3 of the space in your recycling bin: walesrecycles.org.uk/what-to-d

Oeddech chi’n gwybod na ellir ailgylchu cardbord sy’n cael ei adael allan yn y glaw? Mae lleithder yn ffurfio, sy’n golygu fod ei ansawdd yn rhy isel i’w ailgynhyrchu.
: gall gwasgu deunydd pacio cardbord arbed hyd at draean o’r lle yn eich bin ailgylchu: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

If you've been doing DIY in your house in the past few months, don't forget to recycle your paint cans.
Empty metal paint cans are accepted for recycling at most household waste recycling centres.
Check your local council website for more info. walesrecycles.org.uk/what-to-d

Os oedoch chi wedi bod gwneud peintio ac addurno yn y 4 mis diwethaf, cofiwch ailgylchu'ch caniau paent.
Mae caniau paent metel gwag yn cael eu derbyn am ailgylchu yn rhan fwyaf of canolfannau ailgylchu.
Gwiriwch wefan eich cyngor lleol am fwy o wybodaeth: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Considering giving home composting a go?
Take a look at our handy guide for hints and tips – even if you don't have a composting bin: walesrecycles.org.uk/compostin

Dych chi'n meddwl am roi cynnig ar gompostio yn y cartref?
Mae gennym ganllawiau a chynghorion sut i ddechrau - hyd yn oed heb bin compost: walesrecycles.org.uk/cy/compos

Mae pobl o bob cwr o Gymru dal yn ailgylchu.
Dyna ein harfer.
www.cymruynailgylchu.org.uk

Most of us know that reduces our reliance on raw materials, as well as reducing the amount that goes to landfill and damaging greenhouse gases. But do you know what happens to your recycling once it gets collected?
Here's what happens next: walesrecycles.org.uk/recycling

Mae rhan fwyaf ohonom ni'n gwybod bod ailgylchu'n lleihau’r angen i ddefnyddio mwy o adnoddau naturiol a lleihau’r angen am dirlenwi ond dych chi'n gwybod beth sy'n digwydd ar ôl y casgliad ailgylchu?
Dyma beth sy'n digwydd nesa: walesrecycles.org.uk/cy/gwybod

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!