๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ I'm working on a of servers "near me" basically mapping servers that are region-specific, as a way for folks to find Mastodon users in their region. Blue = signed on to the Mastodon Covenant, Green = I"m not sure they did.

This is my first time using so I'd be grateful of any and all feedback, and offers to collaborate - I assume I can share the map for editing somehow ๐Ÿคท

Here's the link: u.osmfr.org/m/550053/

Nowhere near enough attention has been paid to how many people Googled "flag of Georgia" to show their republican support for the state of Georgian senate race, but turned up with the nation of Georgia flag instead. I saw at least three.

I almost forgot I did this! "Blowing Into The Wind" was a hasty end-of-year project with the goal of having the publication date be Dec 31, 2020. Mission accomplished!

Seems like there's a lot of chat about unnecessary censorship today, so here's my contribution:

Little known fact #62: Jack-in-the-box toys were invented after the market testing for cat-in-a-box toys mauled too many toddlers.

Tafarn Rhithiol / Virtual Bar (Blwyddyn newydd dda i chi. Suitable for young adults learning Welsh. It's a friendly and relaxed atmosphere, a nice chance to practice your Welsh and pick up some new words) *You don't have to be from Gwent. Diolch / Thank you

Show older
Tลตt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tลตt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tลตt ywโ€™r rhwydwaith gymdeithasol syโ€™n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!